Podsumowanie projektu pt. Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – 

Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

 

W dniu 10.06.2019r.   w Szkole Podstawowej w Bukowie odbyło się podsumowanie projektu pt. ”Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”,    oraz  konkurs   dla   uczniów  Szkoły Podstawowej w Bukowie. W ramach podsumowania projektu miała miejsce prezentacja zakupionych pomocy dydaktycznych oraz zostały zaprezentowane doświadczenia chemiczne przygotowane     i wykonane  przez uczniów szkoły w Bukowie. 

Konkurs  poprowadził Pan Wójt - Ireneusz Gliściński.

5 drużyn po 3 uczniów w każdej, zmierzyło się z  pytaniami z zakresu wiedzy z   przyrody, prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, oraz rozpoznawania ptaków i roślin.

Komisja konkursowa w składzie:

1.      Pani Ewa Chyb - nauczycielka biologii

2.      Pani Katarzyna Śliwińska – pracownik urzędu Gminy w Krasocinie

3.      Pan Leszek Libera- pracownik Lhoist Bukowa.

Jury oceniało poprawność  udzielonych odpowiedzi. Największą ilość punktów i nagrody główne zdobyli  uczniowie zespołu nr 3 w składzie: Nikola Mazur, Roksana Kwapisz, Magdalena Jambor.

Pozostali otrzymali nagrody pocieszenia.

Podczas krótkiej przerwy Pan Grzegorz Kałamaga z OSP w Skorkowie opowiedział o „Śmieciach –wielkim problemie dla lasu”. Następnie głos zabrał Pan Stanisław Grzegorczyk z Klubu Seniora w Bukowie, który zaprezentował  wiersz Stanisława Karaszewskiego „Apel do ludzi”.

 

Gdy się do życia

wiosną świat budzi,

przyroda pisze

apel do ludzi:

 

- To my, rośliny!

- To my, zwierzęta!

O naszym zdrowiu

nikt nie pamięta?

 

Trujące ścieki,

trujące dymy,

bez tlenu rzeki…

…My się dusimy!

 

A gdy umrzemy

w trującym brudzie,

na martwej ziemi

zginą też ludzie!

Chcemy żyć z wami

w zgodzie, przyjaźni,

niechaj nie zabraknie

wam wyobraźni!

 

Tęczowy motyl

nad łąką lata,

pająk misternie

sieć swą uplata.

 

Patrzcie, jak pięknie

w lesie, w ogrodzie!

Ile jest życia

w ziemi i w wodzie!

 

I ty, człowieku

oszczędzaj wodę,

nie niszcz i nie śmieć.

DBAJ O PRZYRODĘ!

Następnie zostały wręczone nagrody dla uczniów szkół z terenu Gminy Krasocin, którzy przynieśli największa ilość  nakrętek plastikowych i puszek aluminiowych.

Ogółem zebrano:

a)      1906,25kg nakrętek plastikowych

b)      125,55 kg puszek aluminiowych

 

Nagrody rzeczowe, za zebranie i przyniesienie największej ilości puszek aluminiowych otrzymali:

1 miejsce Karol Łapot – z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Krasocinie,

2 miejsce Szymon Kosecki – uczeń kl. I Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach,

3 miejsce  Lena Walas –   z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Krasocinie, 

4 miejsce Karolina Ślęzak – uczennica kl. IIa Szkoły Podstawowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Krasocinie,

5 miejsce Paweł Cabaj – uczeń kl. IIa  Szkoły Podstawowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Krasocinie

 

Za zebranie i przywiezienie największej ilości nakrętek plastikowych  nagrody otrzymali:

 

1 miejsce Oliwia Spurek - uczennica  kl. VII Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach,

2 miejsce  Tatiana Krzysztofik  – uczennica  kl. VII Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach,

3 miejsce  Dominika Szczepańczyk - uczennica  kl. VII Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach,

4 miejsce Anita Robak – uczennica Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie,

5 miejsce Klaudia Raczyńska  – uczennica kl. IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czostkowie. 

Wszystkie szkoły biorące  udział w akcji, otrzymały  sadzonki roślin  przyjaznych  pszczołom. 

Po raz  drugi Szkoła  Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach, zdobyła nagrodę główną za przyniesienie największej ilości (w kg) surowców (w przeliczeniu: ilość uczniów w szkole / ilość surowców (w kg) dostarczonych przez placówkę.

Następnie Pan Wójt wręczył dwie nagrody rzeczowe za wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Listy dla Ziemi 2019, dla Adama Robaka – ucznia  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Czostkowie  i  Szymona Bały  -   ucznia  Zespołu Placówek Oświatowych  im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Krasocinie.

Głównym celem zbiórki surowców wtórnych było podniesienie świadomości wśród  dzieci i młodzieży, że każdy człowiek swoim zachowaniem wpływa na środowisko – im więcej nakrętek plastikowych  zbierzemy i odpowiednio posegregujemy to nie trafią one na składowisko i nie będą się rozkładały 500 czy nawet więcej lat. Co więcej, trafią one z powrotem do obrotu – zostaną przetworzone na regranulat – i wrócą do nas w postaci plastikowych wiader, grabi czy łopat do śniegu. Pamiętajmy, że butelki pozbawione nakrętek można łatwo zgniatać, dzięki czemu zmniejsza się ich objętość. Pozwala to zredukować koszty transportu. Poza tym nakrętka wykonana jest z innego materiału niż opakowanie, w związku z czym w ramach recyklingu odpadów konieczne jest oddzielenie obu frakcji.

 Konkurs łączył w sobie kilka aspektów: poszanowanie zasobów natury, odzyskiwanie surowców wtórnych oraz aspekt społeczny. W zbieranie surowców wtórnych zaangażowały się przedszkolaki, uczniowie oraz ich rodziny. 

Organizatorzy składają serdeczne podziękowanie dla wszystkich, którzy w jakimkolwiek stopniu przyczynili się do realizacji projektu pt. ”Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”, finansowanym  przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Dyrekcja szkoły szczególnie dziękuje Pani Sylwii Łączek-Kowalczyk za napisanie projektu, Panu Wójtowi za poprowadzenie konkursu, Pani Katarzynie Śliwińskiej i Panu Leszkowi Libera za czynny udział w pracach komisji konkursowej, Kołu Gospodyń Wiejskich z Występ za przygotowanie przepysznych ciast, Panu Grzegorzowi Kałamadze za cenne uwagi nt. zaśmiecania lasów, a przedstawicielom Klubu Seniora z Bukowy za zaprezentowanie pięknej prośby przyrody do ludzi.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy konkursu oraz zaproszeni goście m.in. strażacy, nauczyciele, przedstawiciele lokalnej społeczności, zostali poczęstowani przepysznymi  ciastami, które przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Występ.

                                                                                              Dziękujemy!

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Pracownia Edukacji Ekologiczno-Przyrodniczej

W dniu 14 listopada 2018r. odbyło się uroczyste otwarcie Pracowni Edukacji Ekologiczno-Przyrodniczej w Zespole Placówek Oświatowych  im. Jana Pawła II w Bukowie.

Uroczystość uświetnili swą obecnością zaproszeni goście, m. in.:  Wójt gminy Krasocin Ireneusz Gliściński, podinspektor do spraw pozyskiwania środków pozabudżetowych Sylwia Kowalczyk-Łączek, Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie Agata Kapelusz-Derejska, Zastępca Dyrektora Beata Mazur oraz Radni gminy Krasocin Bogdan Bukowski i Tomasz Tatar. Opiekunem ekopracowni została Ewa Chyb, nauczyciel biologii i chemii.

Projekt został zrealizowany z wykorzystaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Dotacja ta podniosła poziom edukacji ekologicznej uczniów całej szkoły. Nadrzędnym zadaniem tej inwestycji jest bowiem rozwijanie w młodym człowieku wrażliwości na problemy środowiska, zrozumienie podstawowych potrzeb przyrody oraz uświadomienie ważnej roli jaką odgrywa woda    w naszym życiu i jak istotne jest jej oszczędzanie.  Zasadniczym jej celem jest także polepszenie warunków nauczania przedmiotów przyrodniczo-środowiskowych.

Nowa ekopracownia wyposażona została w niezbędny do jej funkcjonowania sprzęt, który był prezentowany wszystkim uczestnikom podczas uroczystości. Jest to m. in.: stacja meteorologiczna, miernik poziomu zanieczyszczeń powietrza w otoczeniu szkoły, mikroskopy pomiarowe, miernik promieniowania UV, lornetki, lupy, plansze dydaktyczne, zestawy do pobierania prób glebowych, testowania minerałów i badania procesu Biodegradacji, sita glebowe, zestawy do badania zawartości  azotanów, fosforanów, chlorków, siarczynów, żelaza i tlenu rozpuszczonego w wodzie oraz wiele innych przyrządów i przedmiotów ułatwiających prowadzenie obserwacji. 

W ramach Programu odbyło się szkolenie nauczyciela „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”.  W szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne dla dzieci,  o charakterze przyrodniczym, w ramach koła ekologicznego. Sprzęt i pomoce dydaktyczne zakupione  w oparciu o Program, wykorzystywane są na lekcjach przyrody, biologii, chemii, geografii i fizyki.

Cała społeczność szkolna jest dumna z nowej, wymarzonej ekopracowni, która zapewnia bardzo dobre warunki do nauki i pracy, a także pozwala w ciekawy sposób pogłębiać wiedzę przyrodniczą. Na pewno pomoże ona nauczycielom przekazać wiedzę bardziej efektywnie, a uczniom w przyjemny sposób zrozumieć trudniejsze tematy.

Wszystkim, którzy przyczynili się i przyczyniają do rozwoju szkoły składamy podziękowania.

 

 


Powrót