Wypadki zdarzają się nieustannie. Parzysz sobie palec w kuchni, zbyt późno spostrzegasz, że jadący przed tobą samochód zatrzymał się, kaleczysz rękę próbując coś zreperować... Każdego dnia niezliczona liczba wypadków przytrafia się w domu, na ulicy i w pracy. Przeważnie w pobliżu nie ma lekarza, a sprawne udzielenie pierwszej pomocy zależy od rodziny, przechodniów lub kolegów.

Każdy z nas powinien umieć udzielić podstawowej pomocy, umieć błyskawicznie zadziałać w chwili wypadku, tak by później uniknąć poważniejszych następstw.

Możesz zrobić bardzo dużo, stosując proste sposoby: schłodzić oparzone miejsce pod kranem z zimną wodą, zatamować krwotok opatrunkiem uciskowym... Całe szczęście większość wypadków powoduje tylko nieznaczne obrażenia. Ale zdarza się też, że szybka reakcja otoczenia jest sprawą życia lub śmierci. Musisz umieć zareagować. My Cię nauczymy.
 

     Polski Czerwony Krzyż powstał w kwietniu 1919r. i do tej pory działa nieprzerwanie. Pełnił swoje statutowe funkcje nawet w czasie okupacji hitlerowskiej kiedy to był jedyną organizacją działającą pod swoją prawdziwą nazwą. Członkiem PCK może zostać każdy, natomiast nie będąc nim działalność tej instytucji można wspomagać poprzez uczestnictwo w organizowanych akcjach, doraźną pomoc w przypadku katastrof i klęsk żywiołowych czy przekazując pieniądze na określone cele.
Podstawowe zadania realizowane przez Polski Czerwony Krzyż:

 • działalność opiekuńcza i pomoc potrzebującym,
 • propagowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie krwiodawców,
 • szerzenie oświaty zdrowotnej
 • szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • organizowanie działalności wśród młodzieży,
 • prowadzenie Biura Informacji i Poszukiwań,
 • upowszechnianie ideałów Czerwonego Krzyża, jego podstawowych zasad i międzynarodowego prawa humanitarnego.

Kalendarz
30 marca   -   Światowy Dzień Inwalidy
7 kwietnia   -   Światowy Dzień Zdrowia
9-15 maja   -   Tydzień PCK
25 maja   -   Dzień Kultury-aspekty zdrowotne kultury
31 maja   -   Światowy Dzień bez Papierosa
1 czerwca   -   Międzynarodowy Dzień Dziecka
5 czerwca   -   Międzynarodowy Ochrony Środowiska
26 czerwca   -   Międzynarodowy Dzień Walki z Narkomania
25 października   -   Międzynarodowy Dzień Młodzieży Czerwonokrzyskiej
10 listopada   -   Międzynarodowy Dzień Młodzieży- zdrowy styl życia
19 listopada   -   Rzuć palenie razem z nami
22-26 listopada   -   Dni Honorowego Krwiodawstwa
1 grudnia   -   Światowy dzień walki z AIDS
1-10 grudnia   -   Dni Przeciwgruźlicze

 

 

 

Polski Czerwony Krzyż od początku istnienia zajmował się niesieniem pierwszej pomocy i ratownictwem w czasie nagłych wypadków, katastrof czy klęsk żywiołowych. Znaczącą pomoc otrzymywał ze strony amerykańskiego, brytyjskiego czy francuskiego Czerwonego Krzyża.

W latach 30. na Śląsku działał Związek Drużyn Ratowniczych, a w wielu rejonach kraju Grupy Ratownicze. Grupy prowadziły takie działania, jak: tworzenie posterunków drogowych, pokazy sprawności czy program pogotowia sanitarnego. Ciekawą formą pozyskiwania środków na działalność było odpłatne wyposażanie apteczek pierwszej pomocy. Pod znakiem czerwonego krzyża na Lubelszczyźnie zapoczątkowano lotnictwo sanitarne.

Tuż przed wybuchem II wojny światowej PCK reorganizuje struktury ratownictwa na sekcje ratowniczo-sanitarne. Wdrażany jest regulamin, standard wyposażenia i umundurowania, a hasłem stają się słowa: PCK czuwa, chroni i ratuje.

Blisko 80 lat później powstają zalążki nowoczesnego ratownictwa PCK. W Bielsku-Białej, potem w Gdańsku, Wrocławiu, Jeleniej Górze i Warszawie rozwijają się Grupy Ratownictwa Specjalnego PCK. Wysokiej klasy sprzęt ratunkowy, świetnie wyszkoleni ratownicy - wśród nich wielu strażaków, lekarzy czy policjantów. Biorą udział we wspólnych ćwiczeniach zgrywających, zawodach pierwszej pomocy czy akcjach specjalnych. Na międzynarodowych ćwiczeniach NATO "FIELDEX-96" na Ukrainie polska reprezentacja GRS zdobywa uznanie za najlepsze przygotowanie sprzętowe i wszechstronne wyszkolenie Ratowników PCK.

Równolegle w wielu rejonach kraju powstają i organizują się mniejsze Grupy Ratownictwa. Działalność czerwonokrzyska, pierwsza pomoc czy działania kryzysowe uzupełniają działalność ratowniczą grup. Pod koniec lat 90 wiele Grup Ratownictwa PCK bierze udział w akcji ratunkowej powodzian we Wrocławiu... a także niesie pomoc na gruzach bloku mieszkalnego w Gdańsku.

Na początku XXI wieku na terenie kraju działa blisko 50 Grup Ratownictwa PCK: młodzieżowe zespoły ratownicze, Grupy Ratownicze, Grupy Ratownictwa Przedmedycznego czy specjalistyczne, jak Grupa Ratownictwa Medycznego PCK "Wrocław", Grupa Ratownictwa Drogowego PCK "Bielsko-Biała" czy Grupa Ratownictwa Specjalnego PCK "Gdańsk".

 

Młodzież PCK

Ruch Młodzieżowy Polskiego Czerwonego Krzyża nosi nazwę Młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża i posługuje się skrótem "MPCK". Młodzież PCK jest integralną częścią Polskiego Czerwonego Krzyża. Nieprzerwanie, od 1921, zrzesza dzieci i młodzież działające w oparciu o idee i zasady Czerwonego Krzyża. Młodzież PCK działa na podstawie Statutu Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Struktury i Zasad działania Ruchu Młodzieżowego PCK i szczegółowych regulaminów.
Znakiem organizacyjnym MPCK jest znak Czerwonego Krzyża na białym tle w obwódce z napisem "Polski Czerwony Krzyż Młodzież".

Celem strategicznym Młodzieży PCK jest pomoc osobom wymagającym wsparcia poprzez kształtowanie postaw humanitarnych w środowiskach dziecięco - młodzieżowych i ich aktywizację na rzecz osób potrzebujących.

Kto może się do nas przyłączyć? Każdy, kto chce zdziałać coś dobrego. Działać u nas możesz już od najmłodszych lat i pozostać z nami aż do ukończenia 30-tego roku życia. Zawsze, niezależnie od wieku i zainteresowań znajdziesz coś dla siebie:

 • Najmłodsi noszą z dumą znaczki "Klubu Wiewiórka"
 • Ze Szkoły Podstawowej do Gimnazjum i Liceum przejdziesz z legitymacją PCK w kieszeni, będąc członkiem Szkolnego Koła PCK
 • Czasy studenckie to piękne czasy, zwłaszcza w kołach akademickich
 • Zdziałaj jeszcze więcej, bądź liderem i członkiem grupy SIM PCK

A ponadto możesz edukować siebie i innych w zakresie pierwszej pomocy, pomagać w organizacji i przeprowadzaniu imprez w Domach Spokojnej Starości, Domach Dziecka, Pogotowiach Opiekuńczych, szkołach przyszpitalnych lub brać udział w ogólnopolskich akcjach i kampaniach, takich jak "Wyprawka dla Żaka", "Kampania Walki z Głodem" "Gorączka Złota", "Czerwonokrzyska Gwiazdka" czy "Wielkanoc z PCK", "Prawda o AIDS. Przekaż ją dalej".

Praca w Czerwonym Krzyżu daje nam możliwość samorealizacji, rozwijania własnych zainteresowań, przełamywania słabości. Daje odczuć smak sukcesów i porażek oraz niesamowite poczucie spełnienia. Różnorodność akcji i dynamika organizacji nie pozwala jednak aby codzienne działania przerodziły się w rutynę.

Krwiodawstwo

"Oddając krew - darujesz życie" - to hasło towarzyszy działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża od ponad 40 lat - od czasu, gdy PCK zajął się organizacją i propagowaniem honorowego krwiodawstwa oraz uświadamianiem znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego.

Co prawda, za sprawy związane z przetwarzaniem krwi odpowiada służba krwi podległa Krajowemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, jednak planowe i rytmiczne zaopatrzenie regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa w życiodajną krew możliwe jest przede wszystkim dzięki honorowym dawcom.

Ruch Honorowych Dawców Krwi jest integralną częścią struktury PCK i obecnie zrzesza blisko 200.000 członków i wolontariuszy, którzy poza systematycznym i planowym oddawaniem krwi, promują oraz upowszechniają ideały Ruchu zjednując mu tym samym nowych sympatyków.

Strukturę organizacyjną Ruchu tworzą kluby i rady HDK. Kluby, jako podstawowe jednostki organizacyjne PCK, zrzeszają dawców w środowiskach lokalnych: miejscach zamieszkania, pracy lub nauki. Podejmowane przez nie inicjatywy to m.in.: doraźne akcje poboru np. w odzewie na apel służby zdrowia, szkolenia, pogadanki, konkursy, wspólne wyjazdy lub imprezy sportowe. Rady HDK działają przy zarządach PCK wszystkich szczebli, a ich działalność dotyczy przede wszystkim koordynacji i inspiracji prac klubów oraz współpracy ze służbą krwi. Nad całokształtem prac Ruchu oraz jego ogólnopolską strategią czuwa, powołana przy Zarządzie Głównym PCK, Krajowa Rada HDK.

Drodzy Krwiodawcy, jesteśmy Wam wdzięczni za Wasze poświęcenie oraz wkład w istnienie Ruchu HDK. Krwiodawstwo to dla Was satysfakcja, a dla potrzebujących Waszej krwi - szansa i bezcenny dar życia. Dziękujemy.

 

Wyniki konkursu na prezentację multimedialną pod hasłem "Zachowaj trzeźwy umysł" i "Szkoła bez przemocy"

 Prezentacja multimedialna Basi Trybek

 Prezentacja multimedialna Radka Szczecińskiego

 

 


 

  Powrót