PRIMUS INTER PARES
 

Primus Inter Pares 2020

 

Do nagrody nominowani byli:

Klasa IV - Amelia Wijas

Klasa V - Adrianna Nykiel

Klasa VIa - Julia Bebel

Klasa VIb - Nadia Bebel

Klasa VII - Dawid Klimczyk

Klasa VIII - Kalina Mietelska

Wyniki:

Tytuł "Primus Inter Pares 2020" należy do

Kaliny Mietelskiej

 

REGULAMIN WYBORU NAJLEPSZEGO UCZNIA W SZKOLE

"PRIMUS INTER PARES"

 

1. Cele ogólne:

 • podwyższenie poziomu nauczania oraz osiągnięć szkolnych uczniów

 • mobilizacja uczniów do poszerzania wiedzy oraz wdrażanie do aktywnego angażowania się w działalność społeczną

 • promowanie wzorowej postawy uczniów: wartości, norm i zasad zachowania się w grupie

2. Kapituła wyboru:

 • Kapitułę stanowią:

 • z-ca Dyrektora szkoły

 • ksiądz lub katecheta

 • opiekunowie Szkolnego Samorządu Uczniowskiego w S.P. i P.G.

 • przewodniczący Szkolnych Samorządów Uczniowskich

 • pedagog szkolny

 • "mężowie zaufania"- wychowawca świetlicy, bibliotekarz, pracownik obsługi

3. Kryteria oceniania:

 • wysoka średnia ocen na koniec poprzedniego roku, powyżej 4,75 (1-10 p.)

 • kultura osobista (szacunek do wszystkich pracowników szkoły, brak wulgaryzmów, stosunek do używek, brak upomnień, nagan, negatywnych wpisów do dziennika lekcyjnego, zeszytów uwag itp.)-(1-10 p.)

 • zaangażowanie w życie klasy, szkoły (osiąganie wysokich wyników w konkursach przedmiotowych i innych)-(1-10 p.)

 • działalność społeczna (angażowanie się w akcje charytatywne, wolontariat, wrażliwość na drugiego człowieka - pomoc koleżeńska, aktywna działalność w szkolnych i pozaszkolnych organizacjach: SSU, ZHP, ministranci, Oaza, Klub Sportowy, zespół taneczny itp.)-(1-10 p.)

4. Etapy przeprowadzania wyboru:

I Etap na szczeblu klasy:

-wychowawca wraz z całą klasą typuje jednego kandydata i składa wniosek do Kapituły wraz z uzasadnieniem

II Etap szkolny:

-spośród złożonych wniosków Kapituła dokonuje wyboru w głosowaniu tajnym stosując w/w kryteria

- w przypadku nie rozstrzygnięcia w głosowaniu pierwszym, zarządza się powtórne głosowanie na kandydatów z jednakową ilością zdobytych punktów.

 

 


 Powrót