ogram                           

nowy napis.jpg (48188 bytes)

                                                                                  

 

                UKS „Piekielnica”działa

    UKS ,,Piekielnica” działający przy Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie w bieżącym roku szkolnym pozyskał z Ministerstwa Sportu i Turystyki  fundusze na zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania  ‘Umiem pływać”

Wobec czego, aż  71 uczniów klas I-III uczestniczy  od 22 marca do 30 czerwca 2017 r. w zajęciach      w wymiarze 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika. Program zakłada  systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”.  Nasi uczniowie dwa razy w tygodniu pod opieką pani Elżbiety Struskiej i pani Joanny Bebel, oraz chętnych rodziców  wyjeżdżają na basen ,,Nemo" do Włoszczowy.

Główne założenia  projektu to:

 - upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci,

 - nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,

 - profilaktyka  i korygowanie wad postawy,

- zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w zajęciach sportowych,      

 - efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),      

- wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni, 

Projekt powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestniczenia w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną również poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego,  stanowi atrakcyjną propozycję zagospodarowania wolnego czasu uczniów, w kontekście profilaktyki zapobiegania zjawiskom patologii społecznych.

Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim propozycja  skorzystania z możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływania, ale również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz zachęcanie i wdrażanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej. Warto podkreślić, że pływanie jest postrzegane jako sport najbardziej wszechstronny i bezpieczny, doskonale wpływa na sprawność wszystkich układów anatomicznych człowieka i przyczynia się do podnoszenia ogólnej wydolności organizmu. W sposób szczególny wpływa na ogólny rozwój i sprawność dzieci. Liczne badania wyraźnie wskazują, że „mali pływacy” mają lepszą koordynację ruchową, są bardziej sprawni, wykazują większą się odwagą„niepływających” rówieśników. Wykazano również, że ćwiczenia           w wodzie i pływanie to jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i korygowania wad postawy.

Program obejmuje 20 godzin i zakończy się egzaminem, czyli uzyskaniem certyfikatu na zakończenie zajęć  w miesiącu czerwcu.

Dzieci bardzo sumiennie ćwiczą na każdych zajęciach i są widoczne postępy. Jest to wspaniałe przedsięwzięcie, ponieważ dzieci mają okazję oswoić się z wodą i nauczyć pływać.

Po wyczerpujących ćwiczeniach pływackich zawsze następuje chwila relaksu, która umożliwia skorzystanie z dobrodziejstw pływackich.

 

 

Program "Przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej"

Samorządowe Przedszkole i oddział przedszkolny w Bukowej, przystąpiły w roku szkolnym 2013/14 do programu:

,,Przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej"

Placówki zobowiązały się do spełnienia następujących zadań:

ZADANIA W ZAKRESIE AKTYWNOŚCI

- -Zorganizowanie imprezy sportowo- rekreacyjnej dla dzieci i rodziców

- -Edukacja dzieci w zakresie aktywności fizycznej

- -Edukacja rodziców na temat roli aktywności ruchowej w prawidłowym rozwoju ich dzieci

ZADANIA W ZAKRESIE ŻYWIENIA

- -Zapewnienie śniadań, obiadów i podwieczorków zgodnych z rekomendacjami IŻŻ (jeśli są prowadzone)

- -Organizowanie zajęć motywujących przedszkolaki do samodzielnych prozdrowotnych wyborów

- -Organizacja wystaw prac przedszkolaków promujących zdrowe żywienie

- -Rozwijanie zdolności i wiedzy kulinarnej przedszkolaków zgodnej z zasadami racjonalnego żywienia (zajęcia praktyczne)

- -Edukacja rodziców

- -Ograniczenie wpływu reklamy żywności i napojów na terenie przedszkola.

 

"DZIEŃ   OGÓRKA”     

 W związku z realizacją działań Promujących Zdrowie  w naszej zerówce 9 października 2014 roku odbył się  „Dzień  ogórka”. Już od samego rana wszystkie dzieci ubrane na zielono wchodziły wesoło do przedszkola. Tradycyjnie o stroje zadbali rodzice.

Po śniadaniu  dzieci wysłuchały  wiadomości na temat bohatera dnia – ogórka – jego wartości odżywczych, kosmetycznych, smaku, zapachu, a także rodzaju. Następnie wymieniały potrawy, które można przyrządzić z ogórka. Kolejnym punktem dnia był poczęstunek dla dzieci – degustacja ogórków kiszonych i konserwowych. Każdy przedszkolak  spróbował jak smakują. Po degustacji dzieci wykonywały powierzone im zadania. Okazało się, że przedszkolaki poradziły sobie doskonale.  

 

 

Dla rodziców

Rola aktywności ruchowej w edukacji przedszkolnej

Edukacja zdrowotna uwzględniająca aktywność fizyczną i rozwój sprawności ruchowej dzieci zajmuje w przedszkolu szczególne miejsce. Ruch jest naturalną potrzebą dziecka a odpowiednia aktywność ruchowa jest dziecku niezbędna dla zapewnienia prawidłowego rozwoju fizycznego, umysłowego, motorycznego i społecznego.

Aktywność ruchowa jako warunek pozytywnego pojmowania zdrowia jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, w każdym okresie życia, a szczególnego znaczenia nabiera w dzieciństwie kiedy jest niezbędna do prawidłowego rozwoju. Aktywność ruchowa ma korzystny wpływ na szereg właściwości nie tylko fizjologicznych, ale i odpornościowych, adaptacyjnych, a także na prawidłowy przebieg szeregu procesów metabolicznych ustroju. W sferze psychicznej i społecznej pomaga uzyskać szereg cech niezbędnych w życiu dorosłego człowieka, takich jak równowaga emocjonalna, odporność na stresy, umiejętność psychicznej adaptacji do zmieniających się warunków. Kształtuje ponadto poczucie odpowiedzialności, zdyscyplinowania, wytrwałość w pokonywaniu trudności, sprzyja przyswajaniu norm społecznych. Dla dzieci właściwie użyty i dozowany ruch łagodzi przebieg procesów rozwojowych, zwiększa odporność fizjologiczną, koryguje wady postawy i kształtuje pozytywne nawyki ruchowe.

Tymczasem kondycja biologiczna i sprawność fizyczna dzieci w wieku przedszkolnym budzi wiele kontrowersji i nie jest po prostu dobra. Głównymi przyczynami takiego stanu jest styl życia i niedostateczna aktywność ruchowa, która uważana jest za podstawowy stymulator rozwoju psychosomatycznego i główny czynnik fizycznego oddziaływania. Łączona jest nie tylko z troską o zdrowie ale i sprawnością, z potrzebami wypoczynku czy  odprężenia.

Tak więc ruch ma bardzo ogromne znaczenie dla rozwoju osobowości człowieka, a istotnym wsparciem rozwoju ruchowego dzieci w wieku przedszkolnym oprócz rodziny powinni być przede wszystkim nauczyciele.

Szybki rozwój w okresie wczesnego dzieciństwa jest ogromną szansą edukacyjną dziecka, a także dużym wyzwaniem dla nauczyciela przedszkola. Nauczyciel powinien wspierać przede wszystkim rozwój ruchowy dziecka ponieważ ruch jest fizjologiczną potrzebą dziecka przedszkolnego i o tym powinni pamiętać jego opiekunowie. W pracy przedszkola rozwijanie sprawności ruchowej następuje głównie poprzez:

•organizację zabaw ruchowych: zabawy orientacyjno-porządkowe, zabawy z elementem równowagi, czworakowania, biegu, rzutu, celowania i toczenia, wspinania się, podskoku i skoku; gry i zabawy na powietrzu; zabawy w terenie; zabawy na śniegu;

•organizację ćwiczeń porannych dla dzieci;

•organizację ćwiczeń gimnastycznych: dla dzieci młodszych w formie opowieści ruchowych po 10-20 min., dla dzieci starszych - zestawów ćwiczeń po 20-35 min.

Oprócz zorganizowanych form ruchu, dzieci mają własne, dowolne zabawy ruchowe.

Realizują w nich swoje pomysły, wykorzystują doświadczenia, poszukują sposobów wyrażania emocji i aktywności ruchowej. Podczas zabaw dowolnych mają okazję do sprawdzania swoich możliwości w tym zakresie. Zabawy te dają dzieciom swobodę,

zapewniają spontaniczność.

Rolą nauczyciela jest:

•zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa;

•łagodzenie sporów;

•zachęcenie do aktywności dzieci mało ruchliwych, mało sprawnych fizycznie;

•aktywizowanie, podsuwanie nowych pomysłów.

Zabawy ruchowe prowadzone w przedszkolu dostosowane są do potrzeb i możliwości dziecka. Rozwijają i doskonalą sprawność ruchową poprzez:

•kształtowanie prawidłowej postawy;

•kształtowanie motoryki: szybkości, gibkości, zwinności, koordynacji ruchowej;

•rozwijanie koordynacji ruchowej;

•wyrabianie pozytywnej motywacji do zabaw i zajęć ruchowych.

Wykształcenie u dziecka w wieku przedszkolnym nawyku codziennej aktywności fizycznej wytworzy w nim potrzebę aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego, co będzie kontynuowane w dorosłym życiu.

Wiek przedszkolny to okres intensywnego rozwoju organizmu dziecka, dlatego u dzieci w tym okresie oraz w pierwszych latach szkolnych obserwuje się:

wielką potrzebę ruchu i nieraz mówi się o nadruchliwości a także o konieczności zaspokojenia głodu ruchu dziecka, (przyjmuje się, że do zaspokojenia potrzeb dziecka niezbędne jest zapewnienie mu około trzech godzin ruchu dziennie)

korzystne zmiany w sprawności i koordynacji ruchowej (koniec przedszkola, pierwsze lata szkolne) i dlatego okres ten nazywa się złotym wiekiem motoryczności dziecka.

Z faktu tego wypływa cenna wskazówka dla nauczyciela – łatwość nauczania nawet bardzo skomplikowanych ćwiczeń (z czego korzystają tak zwane sporty wczesne, np. gimnastyka sportowa, artystyczna, akrobatyczna, łyżwiarstwo figurowe, pływanie itp.). Dysponując tą wiedzą możemy odważnie wprowadzać do zajęć gimnastycznych już pod koniec edukacji przedszkolnej, oprócz zabaw, zadania trudniejsze i elementy sportu.

Pierwszorzędne znaczenie dla uzyskania pożądanego efektu ma tu prawidłowy pokaz nauczanego ćwiczenia, bowiem dzieci odwzorowują cały przebieg ruchowy, uczą się go od razu.

Dla dzieci z dostrzeżonymi zaburzeniami rozwoju ruchowego należy, w miarę możliwości, organizować zajęcia korekcyjne na terenie przedszkola  oraz indywidualizować zadania ruchowe w czasie zajęć gimnastycznych.

Najważniejszą przesłanką w pracy z małymi dziećmi jest przestrzeganie zdrowotności oraz zapewnienie bezpieczeństwa w czasie zajęć. W tym celu należy dokładnie sprawdzić i zabezpieczyć miejsce do ćwiczeń, urządzenia, przyrządy i przybory, szczególnie starannie po dłuższej przerwie (ferie, wakacje), właściwie zaplanować zajęcia, stosować pomoc i ochronę przy wykonywaniu trudniejszych ćwiczeń oraz przestrzegać porządku i dyscypliny podczas zajęć.

Należy zadbać, by do zajęć gimnastycznych dzieci przebierały się w stroje sportowe. Uwaga ta dotyczy przede wszystkim zajęć prowadzonych w sali gimnastycznej i w ogrodzie w okresie letnim. Na zajęciach ruchowych w sali dzieci powinny ćwiczyć boso. Umożliwi to stosowanie ćwiczeń zapobiegających płaskostopiu. Do zajęć gimnastycznych prowadzonych zimą w ogrodzie lub w terenie pożądane były by ubrania niekrępujące ruchów, łatwe do zdejmowania i wkładania oraz odpowiednie obuwie, najlepiej sportowe.

Aby skutecznie wspierać rozwój psychofizyczny dzieci niezbędna jest stała współpraca z rodzicami. Nie wszyscy rodzice zdają sobie sprawę z wielkiego zapotrzebowania dzieci na ruch i często nie wiążą nadruchliwości dziecka w domu z brakiem okazji do „wyżycia się” ruchowego w ciągu dnia.

Potrzebne jest przybliżenie rodzicom reguł wychowania zdrowotnego i fizycznego dzieci, oraz uświadomienie potrzeby ruchu i niezbędnego czasu, który na to trzeba przeznaczyć.

Porcja ruchu organizowana dziecku w przedszkolu oraz spacer do i z przedszkola nie wystarczają do zapewnienia prawidłowego rozwoju.

Odradzajmy rodzicom przywożenie dzieci do przedszkola wózkiem lub samochodem, niech dzieci chodzą i biegają! Należy zachęcać rodziców do organizowania wspólnych zabaw ruchowych z dziećmi, do planowania im aktywności ruchowych, np. na rowerze, wrotkach, na basenie, do wyposażenia dziecka we własną piłkę i stworzenie okazji do posługiwania się nią itp.

 Szczególną troską należy otoczyć dzieci niechętnie ruszające się, stroniące od zabaw, ze znacznie obniżonym poziomem rozwoju cech motorycznych i w razie potrzeby wspólnie planować działania zmierzające do uzyskania poprawy w tym względzie.

Ważne jest także uświadamianie rodzicom potrzeby hartowania dzieci przez przebywanie na powietrzu w każdej porze roku, zapewnienie odpowiedniego, przewiewnego i niekrępującego ubrania i stosownego obuwia.

Aktywność ruchowa tak więc ma ogromny wpływ  na zdrowie. Organizm człowieka genetycznie zaprogramowany został na aktywny styl życia. Ruch jest biologiczną potrzebą organizmu ludzkiego. Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia ONZ określili minimalną, tj. niezbędną dzienną normę ruchu dorosłego człowieka na 10 tys. kroków.

Według przeprowadzonych badań aktywności ruchowej nad określeniem ramowych potrzeb ilości ruchu w poszczególnych grupach wieku, określono je w sposób następujący:

a) chłopcy

- w wieku przedszkolnym – 6 godz. ruchu,

- w wieku młodszym szkolnym – 5 godz. 45 min. ruchu,

- w wieku starszym szkolnym – 5 godz. ruchu;

b) dziewczynki

- w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym – 5 godz. 15 min. ruchu,

- w wieku średnim szkolnym – 5 godz.,

- w wieku starszym szkolnym – 4 i pół godz.

Znakomity ortopeda A. Senger syntetycznie ujął znaczenie ruchowej działalności dla człowieka:

„Ruch jest życiem - życie jest ruchem”. W tym skrócie myślowym wskazał on na pierwszoplanowe znaczenie ruchu - od ruchu nasze życie się zaczyna i nim się ono kończy. Między tym pierwszym, a ostatnim ruchem istnieje cały ich ocean. Tym większy, im bardziej aktywny tryb życia prowadził człowiek i im dłużej trwało jego życie.

 

Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej dla rodziców i dzieci

Dzień Matki chcieliśmy spędzić  inaczej, dlatego wyszliśmy na świeże powietrze.
Na początku dzieci zaprezentowały wiersze, piosenki i tańce. Po występach i życzeniach rozpoczęła się sportowa rywalizacja - przygotowane zostały konkursy, zabawy, konkurencje sportowe dla chętnych uczestników. Dzieci i mamy wspaniale się bawiły. Wszyscy dzielnie walczyli podczas konkurencji. Największym zainteresowaniem cieszyło się przeciąganie liny. Podczas tańców - odważni tańczyli  z woreczkami na głowie, naśladowali gesty tańca Macarena, chętnie podróżowali tanecznymi pociągami. Cała uroczystość przebiegła  w atmosferze radości, zadowolenia i sportowego ducha.

 

 

- Marchewkowe dni . Towarzyszką naszych zabaw była marchewka. Każdy dzień obywał się pod innym hasłem:

 

,,Zdrowy soczek". W tym dniu wspólnie z dziećmi wykonaliśmy sok z marchewki i jabłka.

 

-

,,Pomarańczowy dzień".  W przedszkolu dominował pomarańczowy kolor. Na dzieci czekało wiele atrakcji- zabawa taneczna u marchewki na urodzinach, przedstawienie inscenizacji ,,Na straganie" J. Brzechwy .

 ,, Suróweczka " dzieci wykonały surówkę z marchewki i jabłka. Dni marchewkowe dostarczyły dzieciom wiele radości i zadowolenia z własnej pracy, jak również poznały znaczenie zdrowego odżywiania się.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Dzień Mleka. Tego dnia nasze przedszkole zmieniło się w krainę mlekiem płynącą.  Dominującym kolorem była biel. Na początku dnia wybraliśmy się z dziećmi do zaprzyjaźnionego gospodarza , który hoduje krówki. Dzieciaki obejrzały gospodarstwo oraz krowy. Pan pokazał dzieciom dojenie  prawdziwej krowy. Na drogę powrotną otrzymaliśmy prezent, jak wiadomo mleko,, prosto od krowy”.

Z uśmiechniętymi buziami wróciliśmy do przedszkola, gdzie dalej świętowaliśmy. Było wspólne mówienie wierszyków, śpiewanie piosenek. Dzieci wykonywały prace, których główną bohaterką była Krówka. Podczas zajęć dydaktycznych dowiedziały się o tym, że mleko jest zdrowe i każdy przedszkolak powinien go pić regularnie. Wiele uśmiechu na twarzy wzbudziła wśród dzieci zabawa w dojenie krówki-  gumowa rękawiczka, która doskonale ją zastąpiła. Śmiechu było przy tym co nie miara. Na koniec odbyła się degustacja picia mleka, które bardzo im smakowało.

 

 

Inne hasło przewodnie:

-,,Razowo na zdrowo” tu królował chlebek razowy.

 Piramidka. Zaczęliśmy od omówienia z dziećmi piramidy zdrowego żywienia. Później nastąpił podział na grupy. Każdy zespół miał do wykonania piramidę żywienia  wg własnego pomysłu  z przyniesionych produktów i pomocy.

Pieczywo razowe jest zdrowe.  Na zajęciu dydaktycznym dzieci rozpoznawały zboża. Omówiono planszę tematyczną „Od ziarenka do bochenka”. Poprzez edukację przez ruch przy  utworze poloneza ,, Pana Tadeusza”  dzieci kreśliły pole zbożowe ,a następnie wykonały prace metodą orgiami pt.”Kłosy”. Wybraliśmy się na wycieczkę do pobliskiej piekarni, gdzie dzieci zapoznały się z różnymi rodzajami pieczywa. A najważniejszy to ten zdrowy to razowy. Ten dzień był przeplatany zabawami przy piosenkach -„Mało nas do pieczenia chleba” i „Gdzie, żeś ty bywał czarny baranie” itp.

  Zdrowe kanapki .  Przeprowadzono konkurs na rozpoznawanie różnych dodatków do pieczywa (kminek, słonecznik, pestki dyni, sezam, orzechy, suszone śliwki itp.). Dzieci własnoręcznie przygotowały kanapki z pieczywa razowego i przyniesionych zdrowych dodatków.  Następnie z apetytem zjadły.

 - Owoce i warzywa to witaminy! Dzieci wybrały się na sklepu warzywnego, gdzie rozpoznawały owoce, warzywa . Po powrocie dowiedziały się o znaczeniu witamin dla zdrowia człowieka. Urządziły teatrzyk kukiełkowy  – do którego kukiełki były wykonane własnoręcznie. Z przyniesionych owoców wykonały owocowe szaszłyki , które szybko zostały zjedzone.

 

 

-„Zdrowie na talerzu” – konkurs dla dzieci i rodziców

-Spotkanie z panią intendentką

 

 

 

 

Konkurs "EKOLUDEK"

Już od najmłodszych lat dzieci uczą się czym jest ekologia, uczestniczą w akcji sprzątanie świata, obchodzą „Dzień Ziemi” oraz segregują odpady. Stąd narodził się pomysł, aby zorganizować konkurs pt.,, EKOLUDEK”.

Tematyką przewodnią był forma przestrzenna przedstawiająca postać ,,Ekoludka”. Dzieci wykazały się dużą pomysłowością w przygotowaniu,, Ekoludków” . Do swoich prac wykorzystały różnorodne materiały ekologiczne, a także surowce wtórne takie jak: butelki, baterie, kartony, worki, puszki, butelki plastikowe, siatki foliowe, gazety. Oto kilka zdjęć:

 

 

   
   

 

 

- „Święto pieczonego ziemniaka”- w tym dniu w przedszkolu królował ziemniak, jako najpopularniejsze warzywo w naszych domach. Na zajęciach praktycznych zaistniał jako :stempel ,kukiełka na zajęciach plastycznych, przybór  do zajęć ruchowych, a w  najważniejszym momencie jako przysmak z ogniska.

 
 
   
   
   
   
   
   

 

 

Projekt „Wyjazd edukacyjno-sportowo-kulturowy do Rabki-Zdrój”

W miniony weekend tj. od 17 do 19 września 2010 roku 50 osobowa grupa dzieci wraz z opiekunami z Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie w ramach PROW uczestniczyła w 3 – dniowym wyjeździe do Rabki – Zdrój. Miejscowość ta leży na pograniczu Beskidu Wyspowego Gorców, na silnie zalesionych stokach Lubonia Wielkiego i Turbacza. W związku z tym, że panuje tu specyficzny mikroklimat jest to znane uzdrowisko dziecięce.

Pomysł na napisanie projektu zrodził się dość dawno, bo w lutym br. kiedy to Lokalna Grupa Działania „Nad Czarną i Pilicą” ogłosiła konkurs na realizację operacji z zakresu „Małe Projekty” i wówczas to obmyślono już wspaniały wyjazd edukacyjno – sportowo – kulturowy do miasta dzieci.

W czasie krótkiego pobytu uczniowie  mieli okazję popływać w ciepłych basenach w Bukowinie Tatrzańskiej, zwiedzić Zakopane, poznać i doświadczyć wielu wrażeń w Parku Rozrywki i  Edukacji Rabkolnand w Rabce, jak również nacieszyć się widokiem krajobrazu górskiego. Wycieczkowiczom towarzyszyła letnia , słoneczna pogoda, co dodatkowo poprawiało wszystkim i tak doskonały już humor.

W wolnym czasie uczestnicy rozwijali zdolności artystyczne podczas przeprowadzanych warsztatów plastycznych.

Uradowani i zadowoleni z bagażem nowych doświadczeń wrócili do Bukowy, gdzie z utęsknieniem czekali niecierpliwie na swoje pociechy  rodzice.

 

 

Projekt "Zdrowie i sprawność na co dzień"

-sekcja tenisa stołowego

-sekcja piłki siatkowej

sekcja piłki halowej

-sekcja piłki ręcznej

PROJEKTY 2008/2009

 

PROGRAM FENIKS

DARIUSZ TATAR

Program FENIKS to długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów. Jest on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego przez konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego (lider), Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Opiekunem projektu w naszej szkole jest Dariusz Tatar .

   

 

 

Członkowie koła "Feniks": Iwona Stankiewicz Ia, Piotr Janikowski Ia, Marcin Mierzwa Ia, Mateusz Mróz Ia, Erwin Bodzioch Ia, Patrycja Dróżdż Ia, Bartłomiej Gierczak Ia, Hubert Sielecki Ib, Dawid Frączek Ib, Jakub Hajduk Ib, Patryk Bodzioch IIc, Adam Paliga IIc.

W dniu 24 marca 2009r. uczniowie uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

PROJEKT AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZEGO OBYWATELA

TOMASZ SZYMKIEWICZ

 

 

AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZEGO OBYWATELA

W projekcie bierze udział 600 gimnazjalistów z 30 szkół województwa świętokrzyskiego. Na pierwszym etapie uczniowie będą przygotowywać scenariusze inicjatyw społecznych. Druga część projektu to faza realizacji pomysłu (na jego realizację każda szkoła otrzyma 5 tys. zł.) Opiekunem projektu w naszej szkole jest Tomasz Szymkiewicz.

 

 

PROJEKT BEZPIECZNA SZKOŁA MŁODYCH TALENTÓW

DOROTA WIJAS

PROJEKT MA NA CELU DZIAŁANIA ANGAŻUJĄCE DZIECI I MŁODZIEŻ

W ŻYCIE SZKOŁY, POPRZEZ ICH UDZIAŁ W ORGANIZACJACH

I STOWARZYSZENIACH MŁODZIEŻOWYCH, A TAKŻE POPRZEZ RAELIZACJĘ WŁASNYCH INICJATYW

Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie", z którym nasza szkoła współpracuje zaproponowało udział w projekcie.

7 uczennic uczestniczy w sobotnich warsztatach rozwijając swoje zainteresowania w następujących sekcjach:

TANECZNA: Ola Piwowarczyk, Sylwia Jambor

MUZYCZNA: Justyna Jamorska, Klaudia Kraskiewicz

TEATRALNA: Patrycja Stępnik, Klaudia Tatar

PANEL DEMOKRACJI: Aneta Stefańczyk

 

 

Projekt "Turniej Rycerski "
w ramach PPWOW - Program Integracji Społecznej

Elżbieta Giemza, Aneta Banaś, Jolanta Kwapisz

W dniu 27 września 2008r. na boisku przy ZPO im. Jana Pawła II w Bukowie odbył się festyn sportowo-rekreacyjny "Turniej Rycerski" dla uczniów i rodziców.

Wsród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Krasocin - Józef Siwek,

Dyrektor Lhoist Bukowa - Zbigniew Żarnatal,

Sołtys wsi Bukowa - Władysław Skrzyński

 

   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Projekt mgr Jolanty Karnas "Ekonomia w szkolnej ławie - język angielski"
w ramach PPWOW - Program Integracji Społecznej

Tematyka zajęć obejmowała m.in. usługi banku, urzędy i instytucje, zawody, szkoły i uczelnie, rynek pracy, waluty, zakupy, planowanie wydatków. Dzięki warsztatom młodzież zdobyła elementarna wiedzę ekonomiczną, doskonaliła umiejętność posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie, osiągając wyższy poziom kompetencji komunikacyjnej, co w dobie integrującej się Europy jest wręcz pożądane.

 

 

 

 

PROJEKT JOANNY BEBEL - "LEŚNE SKRZATY"

Gromada zuchowa "Leśne skrzaty" skupia 30 dzieci z klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Bukowie. W ramach projektu zakupiono 12 kompletów mundurów, magnetofon, materiały biurowe.

7 grudnia 2008 r. "Leśne skrzaty" dzięki Programowi Integracji Społecznej odwiedziły Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach.

W pierwszych dniach października dość liczna gromada zuchowa "Leśne skrzaty" działająca przy Szkole Podstawowej w Bukowie dzięki Programowi Integracji Społecznej zwiedziła najpiękniejszą jaskinię w Polsce - Jaskinię Raj...   WIĘCEJ>>

 

 

PROJEKTY 2007/2008

 

Projekt Oli Brymerskiej i Moniki Pawelec na konkurs
"
Moje wymarzone miejsce pracy" - op. mgr Dorota Wijas

 

zobacz>>

Dnia 09.10.2007 uczennice z Koła Przedsiębiorczości  dowiadywały się jak założyć gabinet kosmetyczny

 

 DSC00607.JPG (81521 bytes) DSC00610.JPG (90559 bytes)

 

 DSC00612.JPG (74211 bytes) DSC00602.JPG (85658 bytes)

 

Uczennice zainteresowane pracą adwokata uważnie słuchały mecenasa

 DSCF0329.jpg (36820 bytes) DSCF0324.jpg (40326 bytes)

Opowiadanie pracowników biura turystycznego o organizowaniu podróży bardzo zaciekawiło nasze uczennice

 

 DSCF0325.jpg (45986 bytes)

 

Projekt kuratoryjny "Szlakiem miejsc pamięci narodowej"-
op. mgr Beata Mazur

 

"Wynalazki i ich wynalazcy" -op. mgr Dariusz Tatar

AGH 2007 008.jpg (67641 bytes) 


 

                                    Powrót