Historia szkoły

 

Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień które, choć minione, zawsze pozostają  w pamięci.

Jestem przekonana, że to co najlepsze i najpiękniejsze jest jeszcze przed nami, ale jednak w tej chwili skupmy się na przeszłości naszej szkoły, ponieważ wyznacza ona także naszą przyszłość. Co więc widziały i słyszały te niepozorne mury?

Zapraszam na krótką wycieczkę do krainy historii Szkoły Podstawowej w Bukowie.

Mówiąc o historii naszej placówki trzeba sięgnąć pamięcią aż do czasów okresu międzywojennego. Wtedy właśnie istniała drewniana szkoła w miejscowości Występy. Została zniszczona w wyniku pożaru w czasie II wojny światowej. Przez kolejne 20 lat dzieci uczyły się w domach prywatnych u państwa Łaskawskich i Frączków.

Powstanie budynku Szkoły Podstawowej w Bukowie związane było z działalnością miejscowego zakładu wapienniczego. Wraz z jego rozwojem w latach sześćdziesiątych XX wieku zaistniała konieczność budowy mieszkań dla pracowników, a w następnej kolejności szkoły i przedszkola.

Inicjatywa budowy naszej placówki pojawiła się na początku lat 60-tych minionego stulecia. Powołano Komitet Budowy Szkoły przy Osiedlu Robotniczym w Bukowie. W latach 1963-1965 trwały intensywne prace przy budowie placówki. W końcowym etapie inwestycji do działań przyłączyli się również mieszkańcy, wykonując prace porządkowe wewnątrz budynku i na placu obok szkoły.

1 września 1965 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej w Bukowie. Mieszkańcy i uczniowie otrzymali wtedy budynek z sześcioma salami lekcyjnymi, dwoma klasopracowniami i salą gimnastyczną. Obok znajdowało się również boisko do gry w piłkę nożną, ręczną i siatkową. Funkcję kierownika szkoły powierzono p. Alicji Pawłowskej, która po miesiącu zrezygnowała ze stanowiska. Jej obowiązki przejął p. Zygmunt Grzelka. Był kierownikiem tylko do marca 1966 roku, ponieważ zmarł w wyniku ciężkiej choroby. Do końca roku szkolnego władza nad szkołą powróciła w ręce p. Alicji Pawłowskiej.

W pierwszym roku funkcjonowania placówki pracowało w niej sześciu nauczycieli: Władysława Krawczyńska, Zofia Glita, Maria Świerczyńska, Janina Wojciechowska, a w filii w Gruszczynie: Barbara  Kapelusz i Helena Krawczyńska. Do szkoły zapisanych zostało 150 uczniów z Bukowy i Występ oraz 49, którzy uczyli się w Szkole Filialnej w Gruszczynie. 

Od 1 września 1966 do czerwca 1970 roku kierownikiem Szkoły Podstawowej w Bukowie była p. Wiesława Dorożko. Dała się poznać jako osoba szczególnie lubiąca ład i porządek. To właśnie ona zachęcała swoich pracowników do porządkowania i samodzielnego wykonywania pomocy dydaktycznych w celu urozmaicenia procesu nauczania. Wprowadziła dyżury nauczycieli na przerwach. W tym okresie szkoła dzięki wsparciu władz oświatowych założyła bibliotekę szkolną. Otrzymała także radio i telewizor, które znacznie wzbogaciły zaplecze dydaktyczne. Do grona pedagogicznego dołączyły p. Jadwiga Łaskawska -polonistka i Jadwiga Żmuda -geograf. W tym czasie Szkołę Podstawową w Bukowie ukończyło siedemdziesięciu uczniów.

Jadwiga Żmuda była nauczycielem geografii, biologii i wychowania muzycznego, jedynym posiadającym wyższe wykształcenie w tym czasie. Prowadziła teatrzyk szkolny, który swoje umiejętności prezentował na scenie Zakładowego Domu Kultury w Bukowie. Funkcje dyrektora pełniła w latach 1970-1976. Do grona pedagogicznego dołączyli wówczas nauczyciele: Krystyna Nieckarz, Teodozja Żesławska, Jadwiga Jasiowska, Leokadia Trybek, Maria Durlej, Józefa Skrzypczyk oraz Franciszek Skrzypczyk, który opiekował się dziećmi dojeżdżającymi z Ludyni.

W latach 1976 -1990 funkcję dyrektora sprawował nieżyjący już dziś p. Zenon Trybek ucząc jednocześnie geografii i wiedzy o społeczeństwie. W ciągu tych 14 lat jego pracy na stanowisku kierowniczym w mury szkoły wstąpiło na stałe 35 pedagogów, część z nich to nadal czynni nauczyciele. W budynku szkoły zwolnione zostało mieszkanie służbowe, które zaadaptowano na dwie dodatkowe sale i łazienki. Umieszczono tam świetlicę, a potem stołówkę szkolną. W 1973 roku wprowadzono zmiany organizacyjne w obwodach szkolnych. W wyniku czego do Bukowy dojeżdżali uczniowie z Ludyni najpierw do klas VII i VIII, a od następnego roku od klasy IV. Szkoła w Ludyni została Szkołą Filialną Bukowy do 1996 roku

W latach 80-tych liczba uczniów przekroczyła 300, dlatego część klas uczyła się na 2 zmiany. Mimo  trudnych warunków lokalowych w tym czasie powstawały nowe klasopracownie, boiska do gry w piłkę, oczywiście przy dużym wsparciu Zakładu Przemysłu Wapiennego Bukowa.

Od września 1990 do czerwca 2001r.  funkcję dyrektora szkoły pełniła p. Barbara Kapelusz, nauczyciel geografii nauczania początkowego. Zatrudniono jeszcze  siedemnastu nowych nauczycieli. W 1999 roku, w wyniku zmian w systemie edukacji w Polsce, zostały utworzone gimnazja, a szkoła zyskała status Zespołu Placówek Oświatowych w Bukowie. Do gimnazjum w Bukowie dowożono dzieci z Ciesiel, Skorkowa, Gruszczyna i Czostkowa.

Zaczęły pojawiać się widoczne problemy lokalowe, bo w jednym budynku uczyli się uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum.

Władze gminy podjęły decyzję o budowie drugiego budynku dydaktycznego, który został oddany do użytku w 2001 roku. Zyskano7 sal lekcyjnych, salę komputerową, świetlicę, kuchnię i szatnie dla wszystkich uczniów. Nowy budynek przeznaczono na potrzeby gimnazjum. W czasie sprawowania funkcji dyrektora przez Panią Barbarę Kapelusz mury szkoły opuściło ponad 300 absolwentów.

W latach 2001-2004 dyrektorem była p. Maria Durlej, nauczycielka biologii i chemii. Zatrudniono ośmiu nowych nauczycieli. Rok 2001 to obniżono stopień organizacyjny szkoły w Skorkowie do klas I-III i stała się ona szkołą filialną Zespołu Placówek Oświatowych w Bukowie. W 2003 roku do budynku gimnazjum dobudowano halę sportową z szatniami i prysznicami dla uczniów.

Od 2004 roku dyrektorem Zespołu Placówek Oświatowych w Bukowie jest p. Agata Kapelusz-Derejska. Po krótkim czasie od przejęcia funkcji dyrektora przez p. Agatę, szkoła zaczęła czynić starania o nadanie placówce imienia. Uroczystość, w której Zespół Placówek Oświatowych w Bukowie otrzymał imię Jana Pawła II, miała miejsce 16 października 2007roku. W trakcie uroczystości poświęcono sztandar ufundowany przez Radę Rodziców. Od tego momentu tradycją naszej szkoły jest coroczne uczestnictwo w Pielgrzymce Rodzin Szkół im. Jana Pawła II w Częstochowie.

We wrześniu 2012 roku weszła w życie reorganizacja szkół. Zlikwidowano Szkoły Filialne w Gruszczynie i Skorkowie, a uczniowie z tych placówek rozpoczęli naukę w szkole w Bukowie.

W 2014 roku oddano do użytku wielofunkcyjne boisko sportowe przy Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie. Daje to możliwość  rozwijania  sportowych talentów wśród uczniów. Najmłodsze dzieci otrzymały nowy, kolorowy plac zabaw  - taki na miarę XXI wieku. Wymieniono sprzęt w pracowniach komputerowych, sale lekcyjne wzbogaciły się w sprzęt multimedialny.

Na przestrzeni ostatnich 10 lat uczniowie zespołu mogli korzystać z funduszy unijnych. Realizowane były projekty: „My też lubimy się uczyć, ćwiczyć i bawić”, „Indywidualizacja procesu nauczania”, „Zuchy i harcerze to jedna rodzina”, „Odkrywcy naszych Parków Krajobrazowych”, „Szkoła przyjazna uczniom”. W czasie ich trwania organizowanych było szereg zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających zdolności uczniów, logiczne myślenie poprzez grę w szachy, korygujących wady postawy, wyjazdy na basen, do teatru, spotkania z psychologiem, pedagogiem czy logopedą. Nasi uczniowie mieli możliwość poznania nowych miejsc, najważniejszych zabytków polskich miast, uczestniczenia w ciekawych lekcjach historii w muzeach. Kwota jaką pozyskano dla uczniów w ramach różnych projektów unijnych wyniosła 670 tysięcy 998 zł.

Na przestrzeni 50 lat istnienia Szkoły Podstawowej w Bukowie pracowało 123  nauczycieli, kierowało nimi 8 dyrektorów. W mury dostojnej jubilatki weszło 2567 uczniów, z czego 323  przeniosło się do innych szkół, w związku ze zmianą miejsca zamieszkania.

Nasi uczniowie byli laureatami i finalistami różnych konkursów i olimpiad  na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim z języka polskiego, j. rosyjskiego, j. angielskiego, matematyki, geografii, historii, chemii,  biologii i techniki.

Uczniowie rozwijali swoje talenty muzyczne, plastyczne i sportowe, uczestniczyli w Festiwalach Piosenki Turystycznej w Bielinach, Wojewódzkich Zawodach Sportowych, Wojewódzkich Konkursach Filatelistycznych oraz zdobywali Złote Palety dla najlepszych szkół w konkursach plastycznych.

Wśród absolwentów szkoły jest 11  obecnie pracujących tu nauczycielek, 6 lekarzy, 3 księży. Prawników, inżynierów i magistrów  – trudno zliczyć. Nawet nie próbowałyśmy liczyć dobrych fachowców i operatywnych ludzi. Nasi absolwenci rozwiani są po całym świecie, mieszkają na różnych kontynentach.

W szkole działało szereg organizacji, których działalność przyczyniała się do rozwoju młodego pokolenia, uczyła go odpowiedzialności i organizacji wolnego czasu. Należy wymienić: Koło Filatelistyczne, Szkolny Samorząd Uczniowski, ZHP, Szkolną Kasę Oszczędności, Ligę Ochrony Przyrody, Spółdzielnie Uczniowska „ZUCH”, Szkolny Klub Sportowy, Szkolne Koło PCK, chór,  Klub 4H, Szkolne Koło Wolontariatu. Nie sposób tu wymienić wszystkich  działań i osiągnięć gdyż życie szkoły to działalność dydaktyczno - wychowawcza nie tylko zamknięta rozkładem lekcji, to także praca kół zainteresowań, to również imprezy szkolne i klasowe, liczne  akademie, wycieczki szkolne.

Mam nadzieję, że w następnych latach kolejne pokolenia młodych ludzi i nauczycieli będą sięgać po następne sukcesy i podobnie jak nasze pokolenie zostaną godnymi spadkobiercami tradycji szkoły. Co nas czeka w najbliższym czasie?

Pożyjemy, zobaczymy i opowiemy Państwu za następne 50 lat.

 

   

 

 

 

 

Powrót

Ostatnia aktualizacja: